16.9.14

#LinkedInCatalan, please
[ca] Actualment LinkedIn permet als usuaris tenir el propi currículum en 42 llengües, d’entre les quals el català no en forma part. La importància de LinkedIn és indiscutible i que el català no estigui present a la llista d’idiomes en què hom pot crear-hi el currículum està excloent aquesta llengua del mercat laboral. LinkedIn també hi perd, perquè moltes empreses desestimen l’opció de fer-hi processos de selecció atès no poden filtrar els candidats segons els seus coneixements de català . I és que els 10 milions de parlants d’aquest idioma –en té més que el 25% de les llengües de ple dret a LinkedIn, per cert- formen part d’una comunitat viva, real, laboral i plenament professional.

[es] Actualmente LinkedIn permite a los usuarios tener el propio currículo en 42 lenguas, de entre las que el catalán no forma parte. La importancia de LinkedIn es indiscutible y que el catalán no esté presente en la lista de idiomas en que se puede crear el currículo está excluyendo esta lengua del mercado laboral. LinkedIn también pierde, porque muchas empresas desestiman la opción de hacer procesos de selección dado no pueden filtrar los candidatos según sus conocimientos de catalán. Y es que los 10 millones de hablantes de este idioma -tiene más que el 25% de las lenguas de pleno derecho en LinkedIn, por ciertoforman parte de una comunidad viva, real, laboral y plenamente profesional.

[en] LinkedIn currently allows its users to have their own CV into 42 languages; Catalan is not one of them. LinkedIn’s importance is undeniable and the fact that Catalan is not an available language for creating the CV is excluding this tongue from the labor market. There are also downsides in this situation for LinkedIn: lots of companies dismiss the option of carrying out selection procedures in the platform, since they cannot sort candidates according to their Catalan knowledge. Actually, the 10 million Catalan speakers –this language has more speakers than the 25% of other full rights LinkedIn languages- are part from a dynamic, real, labor and fully professional community.

LinkedIn: http://bit.ly/InCatalanGroup
Sign up the campaign: http://bit.ly/JoinLinkedInCatalan
Facebook: http://www.facebook.com/LinkedInCatalan
Twitter: http://twitter.com/LinkedInCatalan

Adhereix-t’hi: http://bit.ly/Adhesio