1.12.18

Josep Maria Canyelles participa en el procés per desenvolupar indicadors dels ODS a nivell municipal

Des de l’aprovació i ratificació de l’Agenda 2030, l’any 2015, hi ha hagut un interès creixent entre algunes administracions catalanes per anar incorporant els 17 ODS com a guies en el disseny de les polítiques i estratègies a desenvolupar, així com per adaptar la bateria d’indicadors proposats a les necessitats pròpies d’informació/avaluació i als recursos disponibles.

No obstant, en l’aspecte dels indicadors la tasca no és fàcil. És necessari fer un treball metodològic previ de construcció d’indicadors que corresponguin a aquelles polítiques que es desenvolupen als municipis en coherència amb els ODS i que millor mesurin el seu compliment. Però alhora aquests indicadors s’han d’adaptar, en la mesura del possible, als recursos disponibles en fonts estadístiques i sistemes d’informació d’escala local.

Vista la necessitat, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona desenvolupa un projecte per disposar d’una bateria adequada d’indicadors locals de compliment dels ODS. El plantejament bàsic, conforme amb l’essència que proposen els objectius, és construir-la amb la participació d’entitats i institucions especialitzades de tota la quàdruple hèlix, i arribar a difondre-la entre tots els municipis i entitats. El PEMB, en la seva funció de desenvolupar projectes sobre la base de la concertació amb entitats i institucions diverses, proposa la creació d’un grup amb persones expertes en les principals matèries que tracten els 17 ODS i en el treball amb indicadors d’avaluació i sistemes d’informació.

Per iniciar el procés, s'ha fet una dinàmica de discursos d'ascensor (elevator pitch) on he pogut sintetitzar amb un minut i mig com estic impulsant els ODS des de diferents àmbits:
  • Fomentant els ODS des de Respon.cat amb espais de trobada, vinculació de moltes activitats, Premis Respon.cat, RSE.Pime i altres.
  • Desenvolupant el programa Focus de l'RSE a Catalunya, inicialment desenvolupat des de Vector5 i posteriorment cedit a Respon.cat
  • Des de la cooperativa d'iniciativa social Vector5, que potser és la primera empresa del món que té els ODS i l'Agenda 2030 dins els Estatuts, i que treballa per ajudar les empreses i organitzacions a incorporar-los, així com des dels programes públics que coordinem i des de la consultoria empresarial i accions formatives sobre RSE.
  • Desenvolupant el concepte de Territori Socialment Responsable des del 2005 i actualment vinculant-lo amb els ODS i l'Agenda Urbana, i també des de TSR Territori Socialment Responsable SCCL. 
  • Des de Responsabilitat Global, amb la docència en universitats, les conferències i reflexions, i també amb els microvídeos sobre etimologia de paraules relacionades amb els ODS [mots responsables].