26.2.16

Declaració de Luxemburg per a la promoció de la salut en el lloc de treball a la Unió Europea

 • Responsabilitat Global us ofereix la traducció al català de la Declaració de Luxemburg per a la promoció de la salut en el lloc de treball a la Unió Europea
 • Aquesta declaració va ser assumida per tots els membres de la Xarxa europea per a la Promoció de la Salut en el lloc de Treball en la reunió tinguda a Luxemburg els dies 27 i 28 novembre 1997.

Declaració de Luxemburg per a la promoció de la salut en el lloc de treball a la Unió Europea

La promoció de la salut en el treball es basa a unir els esforços d’empresaris, treballadors i societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball.

Això es pot aconseguir mitjançant les actuacions següents:
 • Millorar l’organització i les condicions de treball.
 • Promoure la participació activa.
 • Fomentar el desenvolupament individual.

Introducció

Les bases de l’activitat general, en matèria de promoció de la salut en el treball, les proporcionen dos factors. El primer és legal: la Directiva marc en seguretat i salut (Directiva 89/391/CE del Consell, transposada a la legislació espanyola mitjançant la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, de 8 de novembre [BOE núm. 269 de 10-11-95]) que va preparar el terreny per a una reorientació de la legislació i de l’exercici tradicional de la seguretat i la salut en el treball. El segon és l’interès creixent que desperta el lloc de treball com a camp d’actuació de la salut pública.

Una població treballadora sana, motivada i ben preparada és fonamental per al futur del benestar social i econòmic de la Unió Europea. Per tant, la Comissió Europea ha donat suport a una iniciativa per establir una Xarxa Europea per a la Promoció de la Salut en el lloc de Treball (PST).

Aquesta iniciativa està en consonància amb l’article 129 del Tractat sobre la Unió Europea i amb el Programa per l’acció, sobre promoció de la salut, l’educació i la formació en el marc d’acció del camp de la salut pública (núm. 645/96/CE). La Xarxa Europea inclou organismes dels estats membres i dels països de l’Àrea Econòmica Europea, els quals actuen com oficines nacionals de contacte (suboficials).

L’objectiu de la Xarxa és identificar i difondre exemples de bones pràctiques en promoció de la salut en el treball, mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements. Amb això, la Unió està encoratjant els estats membres a posar la promoció de la salut en un lloc destacat de les seves llistes de prioritats i a incorporar els temes de salut laboral en els programes de les seves polítiques respectives.


Els reptes del segle XXI per al món del treball

El món del treball està experimentant grans canvis i aquest és un procés que continuarà en els propers anys. Algunes de les qüestions claus que se’ns presenten en relació amb aquest tema són:
 • La globalització.
 • L’atur.
 • L’ús creixent de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Els canvis en les polítiques d’ocupació (com ara el treball a temps parcial, el treball temporal, i el teletreball).
 • L’envelliment de la població treballadora.
 • La importància creixent del sector de serveis.
 • La reducció de personal (terme tècnic que fa referència a la disminució de les plantilles de treballadors en grans indústries).
 • L’increment del personal en les petites i mitjanes empreses (pimes).
 • L’orientació cap al client i la gestió de la qualitat.
El futur de les empreses depèn, en gran mesura, d’aconseguir un personal ben preparat, motivat i sa.

La promoció de la salut en el treball pot jugar un paper important en la preparació i l’equipament dels treballadors i de les organitzacions per afrontar aquests canvis.


Promoció de la salut en el lloc de treball: una inversió de futur

La seguretat i salut en el treball han contribuït significativament a la disminució dels accidents i a la prevenció de les malalties professionals. No obstant això, s’ha fet evident que per si soles no poden fer front als reptes esmentats anteriorment.

La promoció de la salut en el treball pot redundar en la disminució de les malalties i els costos derivats d’aquestes, en un increment de la productivitat, així com en una població treballadora més sana, més motivada, amb la moral més alta i en un millor clima laboral.

La promoció de la salut en el treball és una estratègia empresarial moderna, que aspira a la prevenció dels riscos professionals (incloent-hi les malalties relacionades amb el treball, els accidents, les lesions, les malalties professionals i l’estrès) i a l’augment de la capacitat individual de la població treballadora per mantenir la seva salut i qualitat de vida.
La Promoció de la Salut en el lloc de Treball: gent sana en empreses sanes

El lloc de treball influeix en la salut i en la malaltia de diferents maneres. El treball pot ocasionar malalties si els treballadors han de treballar en condicions nocives per a la salut, la seva formació és inadequada, o no tenen el suport dels seus companys. En contrapartida, el treball pot ser origen del desenvolupament personal i de la millora de les habilitats personals.

La PST propugna una sèrie de mesures que influeixen sobre la salut dels treballadors. Aquestes inclouen:
 • Principis i mètodes procedents de la direcció de l'empresa que reconeguin que els treballadors són un element necessari en l'organització i no un mer cost.
 • Una cultura, amb els seus corresponents principis, que inclogui la participació dels treballadors encoratjant la seva motivació i responsabilitat.
 • Uns criteris d'organització del treball que proporcionin als treballadors un equilibri entre les demandes del treball, el control sobre aquest, la seva formació i el reconeixement social derivat.
 • Una política de personal que incorpori activament temes de promoció de la salut.
 • Un servei integrat de seguretat i salut en el treball.

La Promoció de la Salut en el lloc de Treball: basada en l'evidència i reeixida

La PST està basada en la cooperació multisectorial i multidisciplinària i només pot ser eficaç si tots els integrants de l'empresa s'hi comprometen.

La PST pot arribar a l'objectiu de "gent sana en organitzacions sanes", si es basa en les següents premisses:
 • Tot el personal ha d'estar implicat (participació).
 • La PST ha d'integrar-se en totes les decisions importants i en totes les àrees de les organitzacions (integració).
 • Totes les mesures i programes han d'orientar-se cap a un cicle de solució de problemes: anàlisi de les necessitats, establiment de prioritats, planificació, execució, control i avaluacions continuades (projecte de gestió).
 • La PST ha d'incloure mesures dirigides a l'individu i l'ambient des de diversos camps; combinar l'estratègia de control del risc amb la de desenvolupament de factors de protecció i potenciadors de la salut (integral).


Prioritats de la Xarxa Europea per a la Promoció de la Salut en el Lloc de Treball

La Xarxa Europea per a la PST coordina l'intercanvi d'informació i la difusió d'exemples de bones pràctiques a Europa. Els seus membres s'han compromès a establir xarxes d'informació en l'àmbit nacional. Totes les activitats i prioritats estan basades en el principi de subsidiarietat i fomenten la cooperació entre els estats membres. En vista dels desafiaments futurs, i amb el propòsit de difondre la promoció de la salut en el lloc de treball, la Xarxa Europea per a la PST considera les següents prioritats com a base per emprendre futures activitats:
 • Sensibilitzar sobre la PST i fomentar el compromís envers la salut de totes les parts implicades.
 • Identificar i difondre exemples de bones pràctiques.
 • Desenvolupar guies per a la pràctica efectiva de la PST.
 • Assegurar el compromís dels Estats membres en la incorporació de programes de PST a les seves polítiques respectives.
 • Afrontar els reptes específics de la col·laboració amb Pimes
 • Desenvolupar infraestructures de suport a nivell nacional incorporant totes les parts implicades rellevants creant així una base duradora per a la difusió i incorporació de la PST.
Aquesta declaració va ser assumida per tots els membres de la Xarxa Europea per a la Promoció de la Salut en el Lloc de Treball en la reunió tinguda a Luxemburg els dies 27 i 28 novembre 1997. Va ser actualitzada al juny del 2015.


Declaració

L'organització signant (empresa / companyia / autoritat / institució) està d'acord amb els principis establerts en la "Declaració de Luxemburg per a la promoció de la salut en el lloc de treball a la Unió Europea" i amb aplicar-los als serveis corporatius de salut i de seguretat laboral.

Els principis són els següents:

 • Codis de conducta empresarials i directrius que consideren que els empleats no només com a factors de cost, sinó com importants factors d'èxit 
 • Cultura corporativa i polítiques de gestió que incloguin la participació dels treballadors i els encoratja a assumir responsabilitat 
 • Organització del treball que permeti als treballadors conciliar les exigències de la feina amb les seves pròpies habilitats personals i controlar el seu propi treball i el reconeixement social
 • Polítiques de personal que incorporin fites de salut en totes les altres àrees de l'empresa 
 • Serveis integrats de salut i seguretat ocupacional
 • Inclusió dels treballadors en temes de salut en tots els nivells (participació) 
 • Aplicació sistemàtica de totes les mesures i programes (gestió de projectes)  
 • Vinculació de les estratègies de reducció de riscos amb el desenvolupament dels potencials factors de seguretat i salut (enfocament integral)Per saber-ne més: http://www.enwhp.org/
Original en anglès: http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf 

0 comentaris: