5.10.14

El vector del bon govern en la responsabilitat social de les empreses familiars

Un dels vectors més importants de la Responsabilitat Social de l'Empresa (RSE) és el que fa referència al bon govern. Malgrat el seu caràcter central, amb capacitat per marcar l'alineació dels altres vectors amb l'estratègia corporativa i la perdurabilitat de l'empresa, sovint és el més desatès. Sense un model de governança que incorpori un component d'RSE, els altres vectors, referents a impactes econòmics, socials, laborals i ambientals, quedaran coixos, no disposaran de l'apadrinament directiu, i fins i tot poden donar lloc a ineficiències per manca d'alineament a l'estratègia corporativa.

És en el vector de bon govern on es gesta el sentit empresarial de la responsabilitat social, on un empresa desenvolupa els seus valors i la seva cultura, i on integrarà l'RSE com a element rellevant de la Missió i la Visió corporatives. Sense una integració de l'RSE en el vector del bon govern no es podrà desenvolupar un model de lideratge responsable ni, per tant, una cultura corporativa basada en atributs d'RSE com ara l'ètica, la sostenibilitat, l'honestedat, la transparència, la responsabilitat... Si grans mots com l'ètica ens poden fer pensar que ens referim a models ideals no prou relacionats amb la gestió empresarial del dia a dia, sols cal que analitzem les greus ineficiències que comporten la manca de transparència i honestedat dins d'una organització per a entendre les conseqüències nefastes que poden causar.

Parlar de bon govern té una derivada molt especial quan ens referim a una empresa familiar, ja que tots els elements que aquest tipus d'empresa té pel fet que pot desenvolupar uns valors socials molt potents, en correlació als de la família, també poden revertir en factors negatius quan la gestió no socialment responsable del component familiar suposen un greu inconvenient per a les relacions personals, laborals, i àdhuc per a la continuïtat de l'empresa.

Per referir-nos a alguns aspectes rellevants i coneguts, la vulneració dels criteris de meritocràcia i promoció professional quan un familiar ocupa posicions per a les quals no està preparat o bé se li crea un lloc de treball artificial que no aporta cap valor suposa una alteració del sentit d'RSE, i poden provocar un sentit de desresponsabilització de l'equip de professionals, enrariment del clima laboral, i pèrdua de talent. Un excés de familiars treballant a l’empresa dificultarà la incorporació de bons professionals.

En aquest sentit, des d'una visió de responsabilitat envers els diferents grups d'interès, i sobretot envers les persones de l'empresa, siguin treballadors, família o propietat, és fonamental disposar d'un protocol familiar que pugui marcar les pautes o principis de les relacions professionals i econòmiques entre empresa i família; i prevenir aspectes familiars o personals que afecten els criteris professionals que han de regir la gestió de l’empresa.

L'altre aspecte rellevant que volíem citar no està relacionat amb les interferències en el funcionament quotidià i el clima humà sinó en l'eventualitat d'una crisi empresarial fruit del traspàs del propietari quan no hi ha les condicions per a una continuïtat establerta o pactada tant pel que fa a la propietat com a la successió en els poders. I aquí hauríem de fer referència a la necessitat de fer testament per prevenir futurs problemes entre fills, divisions no aconsellables de la propietat, desvinculació si el capital majoritari de l’empresa familiar passa a mans de fills que no hi estan vinculats, la pèrdua de l'empresa familiar per venda a tercers, o fins i tot la davallada empresarial fruit de les tensions internes i la mala gestió.

Cal recordar que la responsabilitat social pretén enfortir les empreses amb una major capacitat de crear valor per a totes les parts, de manera que una empresa que no s'orienti a millorar els beneficis o si més no a mantenir la seva posició competitiva no podrà garantir els llocs de treball i la creació de riquesa que acaba beneficiant tots els grups d'interès, inclòs el propi territori. Per la qual cosa, quan abordem aquestes matèries relacionades amb el vector del bon govern no estem en una àrea col·lateral de l'RSE sinó en el seu cor central, ja que estem plantejant elements nuclears en la relació de l'empresa amb uns grups d'interès centrals i factors relacionats amb la seva supervivència.

Nota: article publicat a Diario Responsable