14.1.24

La primera definició d'esport acaba de complir 500 anys #ODS3

Acaba de fer 500 anys de la primera definició d’esport en un diccionari, el New English Dictionary. Aprofito per parlar del #mot #esport a partir de l’origen #etimològic i històric.

Curiosament respecte a la paraula actual, mentre que en català es va abandonar la forma patrimonial pròpia "deport" per prendre l'anglicisme "esport", en castellà es va renunciar a l'anglicisme "sport" i es va prendre "deporte", forma prestada del catalanoprovençal. 

I ho vinculem amb l'ODS 3, de salut i benestar.

I també a Instagram, Facebook i Tiktok

En català, de manera escrita, està documentada amb el sentit primigeni d'oci, en diversos documents:

  • Nostres vassalls ab grans alegries, cants e deports passaren tota aquella nit”. Bernat Descoll. Cronica del Rey d’Arago En Pere IV lo Ceremonios. 1546. “
  • ( — ort): Confort, conort, desconort, acort, mort, port, [port], tort, aport, fort, mort, mort, ort, estort, [acort], recort, recort, deport, discort, sort, deport, redort. Jaume March. Diccionari de rims. 1371. 
  • E aqui parlam del feyt dels sarrahins. E estiem aqui tro a VIII dies ab gran alegria e ab gran deport”. Jaume I. Llibre dels feits del rei en Jaume. 1380. 
  • lo qual joch troba Aurelio Scauro a consolacio e deport del poble”. Antoni Canals. Valeri Màxim 1395. 
  • “...no ha deport altr·en lo mon qu·es navegar”. Ausias March. Poesies. 1425.
  • ”... acosta a la sua boca odorants florides erbes que, per deport, ab les candides mans collides havia”. Joan Roïç de Corella. Proses mitològiques. 1460. 
  • “... era vengut açi ab aquests altres cavallers per dançar o haver algun deport”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490. 
  • Per exercici / de ma persona, / alguna stona / yo cave·n l’ort. / Per mon deport, / apres passeje / fins que fameje”. Jaume Roig. Spill. 1460.