5.11.20

Demandes de major seguretat jurídica contra la irresponsabilitat d'Hisenda

 • Assessors fiscals demanen més seguretat jurídica i estabilitat en les normes tributàries.
 • Responsabilitat Global se suma a aquesta exigència, davant els abusos de poder, discrecionalitat, persecucions d'autònoms i microempreses.
 • I afegiríem allò que la FETTAF, al ser una organització espanyola, no explicita: els coneguts i evidents diferents criteris usats per la Agència Tributària segons territoris i la persecució de les empreses catalanes amb una obcecació no vista en altres llocs.

La Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals, FETTAF, en el marc de les Jornades Virtuals que donen començament avui, reclama deu mesures imprescindibles que aportin major certesa i seguretat jurídica per garantir el bon funcionament en la gestió dels tributs.

Per FETTAF és necessari un canvi d'actitud de l'Administració Tributària cap a una major col·laboració social i una major consciència tributària en l'elaboració de normes pels legisladors.

 1. En l'àmbit legislatiu, s'ha de comptar amb una major estabilitat en les normes i que aquestes siguin més intel·ligibles i menys restrictives.
 2. Minorar l'abús per part de l'Administració Tributària, en algunes ocasions, de les seves prerrogatives com a Administració.
 3. Una major motivació dels actes administratius i, en particular, de les sancions, que ajudin a donar claredat als arguments utilitzats per l'Administració.
 4. Unicitat en les resolucions de la diferents administracions tributàries per a casos similars. Utilització dels mateixos criteris per als diferents actes administratius per a totes les administracions.
 5. Aplicació efectiva, sense fissures, de el principi de confiança legítima. Si es produeix un canvi de criteri en la interpretació d'una norma tributària: no hi pot haver retroactivitat, llevat que sigui favorable a contribuent.
 6. Menor "persecució" a PIMES, autònoms i empreses de baix risc a través de continus requeriments i revisions -aquest excés suposa perjudicis i costos indirectes als contribuents-.
 7. Major celeritat en la contestació a Consultes Vinculants per part de la DGT. Les demores en les contestacions crea inseguretat jurídica al contribuent.
 8. Aplicació total de la plataforma informàtica en les relacions amb els contribuents i, en particular, en l'àmbit de recaptació i gestió. Des Federació assenyalen la importància de rectificar declaracions censals, sense necessitat de fer substitutives o complementàries i l'expedició de certificats en temps real quan el deute ha estat abonada, entre d'altres.
 9. Criteris clars, constants i homogenis de l'AEAT i la Fiscalia a l'hora de decidir quan ha de dirigir l'acció penal contra l'assessor fiscal.
 10. Admissió de l'"error humà", de no reincidents, a l'hora de qualificar l'actuació de contribuent.