16.2.17

Desigualtat salarial entre homes i dones

 • La diferència en les franges salarials més baixes arriba al 42,6% en perjudici de les dones
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat els resultats de l’estudi “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones”, el primer que elabora la Generalitat de Catalunya a través de l’Observatori del Treball i Model Productiu.

La principal conclusió de l’estudi, elaborat amb les darreres dades disponibles (relatives a l’any 2014), és que, de mitjana, les dones guanyen en termes anuals un 26% menys que els homes, la bretxa salarial més alta des de 2008. Aquest percentatge s’apuja fins el 42,6% quan s’analitzen les franges salarials més baixes, ja que les desigualtats no són uniformes en tots els nivells salarials. L’estudi posa també de manifest que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros, mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior, en concret 20.324 euros.

La desigualtat entre homes i dones en l’àmbit del treball es manifesta en la infravaloració de les feines realitzades principalment per dones, en l’escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió, en les dificultats per conciliar vida personal, familiar i laboral, així com en la molt desigual distribució de les responsabilitats familiars, domèstiques i de cura.

Diferències per característiques personals de treballadors/ores
 • Els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat i la bretxa salarial es fa més visible en el grup de 55 anys i més, i també guanyen més que les dones en tots els nivells de formació.
 • A partir dels 35 anys, el guany per hora de les dones es manté estancat, fet que es podria atribuir a la influència en la seva carrera laboral de la conciliació de la vida laboral i personal.
 • A més antiguitat en l’empresa, més diferència salarial hi ha entre home i dona, probablement perquè la dona troba més obstacles derivats del treball a temps parcial i dedicació a conciliació de vida laboral i familiar.
Diferències atribuïbles al lloc de treball
 • La bretxa salarial és més elevada en el treball a temps complet que a temps parcial.
 • La bretxa salarial s’amplia entre els que  treballen amb contracte indefinit mentre que resulta a favor de les dones en el cas dels contractes temporals (elles cobren per hora una mica més que els homes quan treballen temporalment).
 • Hi ha menys dones que treballen en ocupacions que requereixen major nivell de qualificació.
 • Per tipus d’ocupació, la major bretxa salarial de gènere es registra en serveis de restauració, personal i venedors/ores, i per activitat econòmica en activitats financeres i assegurances.
Diferències per empreses
 • A les empreses de menor dimensió, els salaris són més baixos tant per homes com per dones i les diferències per sexes són més elevades.
 • A les empreses privades augmenten les diferències salarials en comparació amb les empreses públiques.
 • Els convenis col·lectius de centre de treball presenten major diferència salarial per sexe; en canvi, hi ha menys diferència salarial als convenis d’empresa.