10.1.15

[ARTICLE] Reputem?

Reputació prové del verb llatí putare, que volia dir tallar. D'aquí ens ve podar. I comptar també té el mateix origen, perquè com-putare no era sinó anar fent talls per anar comptant, ja siguin marques físiques, talls en les piles... Reputar, doncs, vol dir tornar a comptar.

La reputació vindria a ser allò que va comptar i que encara torna a comptar, allò que segueix valent. La reputació acumulada és un actiu intangible molt important, i que té un gran valor econòmic. Com sempre es diu, és lent i difícil de crear i fàcil i ràpid de destruir.

Davant les males pràctiques portades a terme per part de persones físiques i jurídiques que tenien una reputació significativa, ara és hora de tornar a reputar, tornar a comptar, és a dir, reassignar de nou el grau de reputació.

A la ciutadania i als diferents grups d'interès els toca reputar, reassignar el valor reputacional de cada empresa o persona rellevant. Però ara seria oportú millorar la manera com en l'imaginari de cadascú fem aquest còmput, corregint un excés d'influència de la notorietat de marca, aconseguida per la inversió publicitària, i augmentant el pes de la valoració de la manera de fer, del comportament corporatiu, de l'assumpció de compromisos, de la coherència, de la sensibilitat, dels impactes...

Els compromisos i bones pràctiques de Responsabilitat Social són per a una empresa una manera de crear reputació, i de disminuir-ne la volatilitat davant de qualsevol contratemps. I convindria que formin part de manera ben conscient en la pauta per mitjà de la qual conferim o reconeixem reputació a una empresa. I això, per descomptat, requereix un aprofundiment en el coneixement general de què és, com es porta a terme i quin sentit empresarial té la responsabilitat social.

Nota: article publicat a Diario Responsable i Jornal.cat