19.7.12

Crisi institucional per les mútues de treball

La Generalitat emprendrà accions legals contra el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social perquè no vol que les mútues d'accidents de treball segueixin el programes que dicta, anualment, el govern català. El ministeri fins i tot amenaça les mútues que, si continuen col·laborant amb la Generalitat, se'ls obrirà un expedient i les podrien sancionar.


Vegeu notícia vídeo (un minut i mig).

El fet és que l'Estatut de Catalunya especifica de manera molt clara que aquesta és una competència que correspon a la Generalitat de Catalunya, però el nacionalisme espanyol ha pres l'opció de recentralitzar l'estructura de l'estat saltant-se si cal els marcs legals, introduint conflictes que finalment acabin fent impossible una gestió ordenada i eficaç, o com en aquest cas, amb amenaces dirigides a les entitats prestadores per tal que no compleixin l'ordenament legal. Un model d'actuació dirigit a fer por, més propi d'una màfia que d'un estat de dret on les lleis es compleixen.

Article 165.
Seguretat social
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat social, respectant els principis d’unitat econòmica patrimonial i de solidaritat financera de la seguretat social, la competència compartida, que inclou:

....
c) L’organització i la gestió del patrimoni i dels serveis que integren l’assistència sanitària i els serveis socials del sistema de la seguretat social a Catalunya.

d) L’ordenació i l’exercici de les potestats administratives sobre les institucions, les empreses i les fundacions que col·laboren amb el sistema de la seguretat social, en les matèries a què fa referència la
lletra c, i també la coordinació de les activitats de prevenció de riscs laborals que acompleixen a Catalunya les mútues d’accidents detreball i malalties professionals.
...

2. La Generalitat pot organitzar i administrar, a aquests efectes i dins del seu territori, tots els serveis relacionats amb les matèries damunt especificades, i exerceix la tutela de les institucions, les entitats i les fundacions en matèria de sanitat i seguretat social, llevat de l’alta inspecció, que queda reservada a l’Estat