22.6.16

El Govern aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs més rigorós i compromès amb els ciutadans


El Govern ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, així com altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. Recollit a l’actual Pla de Govern, aquest codi de conducta és una de les baules del sistema d’integritat institucional que l’Executiu català vol construir.

El codi s’aprova després de la posada en marxa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El conjunt de millores que el Govern que vol implantar tenen com a objectiu garantir la integritat i l’ètica pública, i esdevenir una eina per lluitar contra la corrupció.

El codi recull vint-i-quatre principis ètics i regles de conducta

El Codi aprovat avui s’aplica als alts càrrec i als directius del sector públic, i estableix vint-i-quatre principis ètics i regles de conducta recollits de forma molt concisa per tal de facilitar-ne l’aplicació.

El document es fonamenta en dos blocs d’actuació: el comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.

Entre les normes incloses destaca una regulació més precisa i estricta del conflicte d’interès; l’obligació d’abstenir-se d’acceptar regals i de no admetre pagaments de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’empreses privades o particulars; presentació en el moment del nomenament i cessament de les declaracions patrimonials; o fer públiques a l’agenda oficial les reunions amb els grups d’interès, que no es podran celebrar si el grup d’interès no està inscrit al Registre.

El codi regula també l’exercici del càrrec al servei de la ciutadania i qüestions clau com ara la gestió de document públics; l’ús eficient i responsable dels recursos; la col·laboració amb els mitjans de comunicació; el respecte cap als empleats públics; la relació de col·laboració amb altres institucions; accions formatives per alts càrrecs i empleats públics o la divulgació del codi entre la ciutadania.

La creació d’una bústia per formular queixes amb garanties d’absoluta confidencialitat o l’establiment d’un règim sancionador són altres mesures que contempla el Codi de Conducta.

El codi estableix la creació del Comitè Assessor d’Ètica Pública que donarà resposta a les consultes, observacions i suggeriments, i rebrà les queixes sobre la conducta dels alts càrrecs i les situacions irregulars que s’hagin detectat. També informarà i orientarà als òrgans competents sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador.

El Pla de Govern de l’XI legislatura estableix l’aprovació del Codi de Conducta com una de les mesures previstes a l’objectiu “Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i subvencions públiques”. Així mateix, dins l’objectiu “Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses” es preveu la necessitat de desenvolupar un protocol i de dur a terme activitats formatives.