18.12.06

Comentaris sobre l'estat de la Responsabilitat Social'06.

En les respostes al qüestionari per a l'Anuari Empresa Responsable, Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, reparteix les causes de les dificultats en l'avanç de l'RSE en aquesta part del món a empreses, públics i sector públic. Alhora, qüestiona la validesa d'algunes memòries per manca de materialitat suficient encara que valora els progressos i l'avanç en la visió global com a empresa.

Finalment, després de alguns comentaris classificats segons agents, proclama la necessitat de disminuir els costos de comprensió de l'RSE, cercar la màxima integració als sistemes de gestió i indicadors de l'empresa, garantir la màxima comparabilitat alhora que adequació al sector empresarial.

1) Quin és, en la seva opinió, la situació actual de l'RSE al nostre país en comparació als nostres homòlegs europeus i les seves actuals barreres/frens?

Hi ha diferents vectors que juguen a la contra, entre els quals en focalitzarem tres, essent el primer el més rellevant:

a) encara es dóna un excés de relaxació estratègica entre les empreses del nostre entorn, donant massa pàbul als preus i a la qualitat, i no afrontant amb suficient determinació la gestió del canvi, la modelització dels actius intangibles, i la definició d'estratègies reals que permetin generar avantatges competitius;

b) els diferents públics i de manera rellevant els consumidors no han incorporat significativament criteris ètics o sostenibles en els seus processos de compra o selecció, aspecte que ens diferencia d'altres països i, específicament a Europa, dels nòrdics i centrals, i que suposa un factor de no acceleració en el compromís de les empreses;

c) una falta de definició o ambigüitat sobre el paper del sector públic, que ha contribuït a generar debats confusos focalitzats en aspectes poc motivadors o encoratjadors en l'eix voluntarietat-regulació i defugint altres vessants més estratègics com la seva vinculació a la competitivitat de l'empresa, al compromís de les parts, o a les conseqüències de l'impacte real en la societat i l'entorn. [...]

Llegir text sencer: cat esp
Publicat a Canal Solidari: cat

0 comentaris: