19.3.17

Un informe de la Generalitat revela que a Catalunya les dones cobren un 26% menys que els homes

Un informe de la Generalitat revela que a Catalunya les dones cobren un 26% menys que els homesL’estudi “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones”, referenciat a l'any 2014, mostra que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior i que la diferència en les franges salarials més baixes arriba al 42,6% en perjudici de les dones.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presentat l’estudi “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones” el primer que elabora la Generalitat de Catalunya a través de l’Observatori del Treball i Model Productiu. La principal conclusió de l’informe, elaborat amb les darreres dades disponibles, relatives a l’any 2014, és que, de mitjana les dones guanyen en termes anuals un 26% menys que els homes, la bretxa salarial més alta des de 2008, quan era del 24,4%.

Algunes de les dades de l’estudi posen de manifest que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior, en concret 20.324 euros (-26%). Aquest percentatge s’apuja fins el 42,6% quan s’analitzen les franges salarials més baixes entre homes i dones ja que les desigualtats no són uniformes en tots els nivells salarials.

A més, per nombre d’hores treballades, que té un gran impacte en el salari anual de treballadors/ores, l’estudi revela una desigualtat del 15,9% en perjudici de les dones per guany d’hora treballada, el que posa de manifest l’efecte d’una taxa de parcialitat femenina que gairebé triplica la masculina.

Decàleg d’iniciatives del Departament
  • Impuls de plans i actuacions de suport a les empreses i entitats públiques i privades per incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en les seves organitzacions.
  • Assessorament i suport a les empreses i organitzacions en el procés d’elaboració i implantació de mesures i plans d’igualtat.
  • Formació sobre gestió de persones i processos d’incorporació de la igualtat a les organitzacions per eliminar les situacions de discriminació de les dones en el treball.
  • Creació de la guia de diagnosi i aplicació informàtica de seguiment i avaluació de plans d’igualtat.
  • Validació i inscripció el 2016 de 42 plans d’igualtat, que afecten al voltant de 27.000 treballadors/es, al Registre de Plans d’Igualtat al Departament.
  • Formació el 2016 de més de 1.100 persones directives i representants dels treballadors/es (+45% que el 2015).
  • Sensibilització i difusió de les polítiques d’igualtat mitjançant accions públiques i divulgatives.
  • Col·laboració amb la universitat Autònoma de Barcelona i, mitjançant comissions o grups de treball, amb altres departaments per impulsar actuacions relacionades per la transversalitat de gènere.
  • Creació del grup de treball sobre bretxa salarial a la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals per elaborar recomanacions a la negociació col·lectiva en aquesta matèria.
  • Promoció de la col·laboració amb els ens locals perquè l’elaboració de plans i mesures d’igualtat en el treball entrin a formar part del Contracte Programa entre el Departament i els ens locals (2016-2019) per enriquir les polítiques públiques d’igualtat.

Més informació