28.4.21

Finances sostenibles i taxonomia de la UE: la Comissió pren noves mesures per canalitzar els diners cap a activitats sostenibles

22 abril 2021. La Comissió Europea ha adoptat avui un ambiciós paquet de mesures generals per contribuir a millorar el flux de diners cap a activitats sostenibles a tota la Unió Europea. Al permetre reorientar les inversions cap a tecnologies i empreses més sostenibles, aquestes mesures contribuiran a fer que Europa sigui climàticament neutra d'aquí a 2050. Faran de la UE un líder mundial en l'establiment de normes per a les finances sostenibles.

El paquet consta de:

  • L'acte delegat de taxonomia climàtica de la UE té per objecte donar suport a les inversions sostenibles, aclarint quines activitats econòmiques contribueixen més a la consecució dels objectius ambientals de la UE. El Col·legi de Comissaris ha arribat avui a un acord polític sobre el text. L'acte delegat s'adoptarà formalment a finals de maig, un cop es disposi de traduccions en totes les llengües de la UE. En una Comunicació, també adoptada avui pel Col·legi de Comissaris, s'exposa amb més detall l'enfocament de la Comissió.
  • Una proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat. La proposta té per objecte millorar el flux d'informació sobre sostenibilitat en el món empresarial. Farà que la informació sobre sostenibilitat per part de les empreses sigui més coherent, de manera que les empreses financeres, els inversors i el públic en general puguin utilitzar informació comparable i fiable sobre sostenibilitat.
  • Finalment, sis actes delegats modificadors de garantir que les empreses financeres, per exemple assessors, gestors d'actius o asseguradores, incloguin la sostenibilitat en els seus procediments i la seva assessorament en matèria d'inversió a la clientela.

El Pacte Verd Europeu és l'estratègia de creixement d'Europa amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut dels ciutadans, aconseguir que Europa sigui climàticament neutra d'aquí al 2050 i protegir, conservar i millorar el capital natural i la biodiversitat de la UE.

Com a part d'aquest esforç, les empreses necessiten un marc general de sostenibilitat per canviar els seus models de negoci en conseqüència. Per garantir la transició del finançament i evitar el «blanqueig ecològic», tots els elements del paquet de mesures d'avui augmentaran la fiabilitat i comparabilitat de la informació sobre sostenibilitat. Això situarà el sector financer europeu en el centre d'una recuperació econòmica sostenible i integradora enfront de la pandèmia de COVID-19 i al desenvolupament econòmic sostenible a llarg termini d'Europa.

Acte delegat sobre taxonomia climàtica de la UE

La taxonomia de la UE és una eina de transparència sòlida i amb base científica a disposició d'empreses i inversors. Crea un llenguatge comú que els inversors podran utilitzar en qualsevol lloc a l'invertir en projectes i activitats econòmiques que tinguin una incidència positiva substancial en el clima i el medi ambient. També introduirà obligacions d'informació per a les empreses i els participants en els mercats financers.

L'acte delegat, acordat políticament avui pel Col·legi de Comissaris, introdueix el primer conjunt de criteris tècnics de selecció per definir quines activitats contribueixen substancialment a dos dels objectius ambientals del Reglament pel qual s'estableix una taxonomia: adaptació al canvi climàtic i mitigació del canvi climàtic. Aquests criteris es basen en l'assessorament científic del Grup d'Experts Tècnics (TEG) sobre finances sostenibles. És el resultat d'amplis comentaris de les parts interessades, així com de debats amb el Parlament Europeu i el Consell. Aquest acte delegat abastaria les activitats econòmiques d'aproximadament el 40% de les empreses cotitzades en borsa, en sectors que són responsables de gairebé el 80% de les emissions directes de gasos d'efecte hivernacle a Europa. Inclou sectors com l'energia, la silvicultura, la indústria manufacturera, el transport i la construcció.

L'acte delegat de taxonomia de la UE és un document viu i seguirà evolucionant amb el temps, a la llum dels canvis i el progrés tecnològic. Els criteris seran objecte de revisió periòdica. Això garantirà que els nous sectors i activitats, incloses les activitats transitòries i altres «activitats facilitadores», puguin afegir-se a l'àmbit d'aplicació al llarg de el temps.

Una nova Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat

La proposta d'avui revisa i reforça les normes existents introduïdes per la Directiva sobre informació no financera. El seu objectiu és crear un conjunt de normes que, amb el temps, igualin la informació sobre sostenibilitat a la informació financera. Ampliarà els requisits de la UE relativa a la informació sobre sostenibilitat a totes les grans empreses i a totes les que cotitzen en borsa. Això vol dir que gairebé 50.000 empreses de la UE hauran de seguir normes detallades de la UE en matèria d'informació sobre sostenibilitat, enfront de les 11.000 sotmeses actualment a aquests requisits. La Comissió proposa el desenvolupament de normes per a les grans empreses, i normes separades i proporcionades per a les pimes, que les pimes no cotitzades poden utilitzar voluntàriament.

En general, la proposta té per objecte garantir que les empreses comuniquin la informació fiable i comparable sobre la sostenibilitat que necessiten els inversors i altres parts interessades. Ha de garantir un flux coherent d'informació sobre sostenibilitat a través de el sistema financer. Les empreses hauran d'informar sobre la manera en què les qüestions de sostenibilitat, com el canvi climàtic, afecten els seus negocis i a l'impacte de les seves activitats en les persones i el medi ambient.

La proposta també simplificarà el procés de notificació per a les empreses. Moltes empreses es troben actualment sota pressió per utilitzar una sèrie de diferents normes i marcs d'informació sobre sostenibilitat. Les normes d'informació sobre sostenibilitat propostes a la UE han de ser una «finestreta única», que ofereixi a les empreses una solució única que satisfaci les necessitats d'informació dels inversors i altres parts interessades.

Modificacions dels actes delegats en matèria d'assessorament en matèria d'inversió i assegurances, obligacions fiduciàries i supervisió i governança de productes

Les sis esmenes presentades avui animen el sistema financer a donar suport a les empreses en el camí cap a la sostenibilitat, i a donar suport a les empreses sostenibles existents. També reforçaran la lluita de la UE contra el «blanqueig ecològic».

  • Assessorament en matèria d'inversió i assegurances: quan un assessor avalua la idoneïtat d'un client per a una inversió, ara haurà de considerar les preferències de sostenibilitat de el client.
  • Obligacions fiduciàries: les modificacions presentades avui aclareixen les obligacions d'una empresa financera a l'hora d'avaluar els riscos de sostenibilitat i la sostenibilitat dels models de negoci.
  • Supervisió i governança dels productes d'inversió i assegurances: els fabricants de productes financers i els assessors financers hauran de considerar factors de sostenibilitat a l'hora de dissenyar els seus productes financers.

Declaracions dels membres del Col·legi de Comissaris 

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a una Economia a Servei de les Persones, ha declarat: «Europa va ser un primer líder en la reforma de el sistema financer per donar suport a les inversions en favor de el canvi climàtic. Avui fem un pas endavant amb la primera taxonomia climàtica que ajudarà a les empreses i els inversors a saber si les seves inversions i activitats són realment ecològiques. Això serà essencial si volem mobilitzar la inversió privada cap a activitats sostenibles i fer que Europa sigui climàticament neutra en 2050. Es tracta d'un pas pioner sobre el qual hem consultat molt i de manera àmplia. No hem escatimat esforços a l'hora de buscar un resultat equilibrat i basat en la ciència. També proposem normes millorades relatives a la informació sobre sostenibilitat per part de les empreses. Mitjançant el desenvolupament de normes europees, ens basarem en les iniciatives internacionals i hi contribuirem».

Mairead McGuinness, comissària de Serveis Financers, Estabilitat Financera i Unió dels Mercats de Capitals, ha declarat: «El sistema financer té un paper crucial en l'aplicació del Pacte Verd de la UE, i es requereixen inversions significatives per ecologitzar la nostra economia. Necessitem que totes les empreses exerceixin el seu paper, tant les ja avançades en la ecologització de les seves activitats com les que han de fer més per aconseguir la sostenibilitat. Les noves normes actuals són un factor de canvi en les finances. Estem intensificant la nostra ambició en matèria de finances sostenibles per a contribuir que Europa sigui el primer continent climàticament neutre d'aquí a 2050. Ara és el moment de passar de les paraules als actes i invertir de manera sostenible». 

 

Antecedents i següents etapes

La UE ha fet passos importants en els últims anys per construir un sistema financer sostenible que contribueixi a la transició cap a una Europa climàticament neutra. El Reglament sobre la taxonomia, el Reglament relatiu a la divulgació d'informació sobre finances sostenibles i el Reglament sobre els índexs de referència de la UE constitueixen la base per a augmentar la transparència i la seguretat i oferir eines que permetin als inversors determinar quines oportunitats de inversió són sostenibles.

Un cop adoptat formalment, l'acte delegat de taxonomia climàtica de la UE serà examinat pel Parlament Europeu i el Consell (quatre mesos i prorrogable un cop per dos mesos addicionals).

Pel que fa a la proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat, la Comissió establirà converses amb el Parlament Europeu i el Consell.

Les sis modificacions dels actes delegats sobre assessorament en matèria d'inversió i assegurances, obligacions fiduciàries i supervisió i governança de productes seran examinades pel Parlament Europeu i el Consell (períodes de tres mesos prorrogables un cop per tres mesos addicionals) i s'espera que s'apliquin a partir d'octubre de 2022.

més informació

Comunicació de la Comissió: Taxonomia de la UE, divulgació d'informació corporativa en matèria de sostenibilitat, preferències de sostenibilitat i obligacions fiduciàries

Acte delegat sobre taxonomia climàtica de la UE 

Preguntes i respostes - Acte Delegat relatiu a la taxonomia climàtica i modificacions dels actes delegats relatius a les obligacions fiduciàries i a l'assessorament en matèria d'inversió i assegurances

Preguntes i respostes sobre la proposta de Directiva d'informació de les empreses en matèria de sostenibilitat

Fitxa informativa - Paquet sobre finances sostenibles d'abril de 2021

Lloc web de la DG FISMA sobre finances sostenibles

Font: Comissió Europea

[1] Una activitat econòmica que persegueixi aquest objectiu ha de contribuir substancialment a reduir o prevenir els efectes adversos per al clima actual o futur, o els riscos d'aquests efectes adversos, ja sigui a la pròpia activitat o en les persones, la natura o els actius. 

[2] Una activitat econòmica que persegueixi aquest objectiu ha de contribuir substancialment a l'estabilització de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, evitant-les o reduint o incrementant la seva absorció. L'activitat econòmica ha de ser coherent amb l'objectiu de temperatura a llarg termini establert en l'Acord de París.