20.1.06

Es regularà la Responsabilitat Social de les Empreses?

Els treballs de la Subcomissió de RSC del Congrés dels Diputats està arribant a la fi dels seus treballs mentre que el grup d'experts coordinats pel Ministeri d'Economia es troba en una situació d'impàs.

En aquesta fase final i rellevant del procés de deliberació sobre quina ha de ser la línia d'actuació dels poders públics a l'estat espanyol, el pes de la decisió recaurà de la banda del Congrés dels Diputats i del treball que la Subcomissió ha desenvolupat durant més d'un any.

El fet que el grup d'experts no hagi portat a terme el seu full de ruta i que solament s'hagi tractat un dels punts previstos i sense capacitat per generar consensos significatius, ha fet que siguin poques les esperances que finalment es posin en aquesta iniciativa. Molt possiblement la seva mateixa ubicació en el si d'una direcció general poc estratègica i amb poca capacitat d'influència ha acabat de torpedinar les il·lusions de les parts.

Tornant al Congrés, ara tot està en mans de la deliberació que els membres de la Subcomissió portaran a terme, després que un equip professional faci una síntesi de tot el gruix dels materials que hi ha damunt la taula. Tindrem temps de parlar-ne quan es facin públics les primeres conclusions.

Aporto 10 principis per a les conclusions:

1. Sí a les polítiques públiques de foment de la RSE; No necessàriament una Llei. Més que una llei, el govern s'ha de preocupar per quines són les polítiques públiques més adequades a cada moment, entenent que formen part d'un escenari en evolució.
2. Cal exigir que les empreses cotitzades i especialment les més grans facin públic un Informe de Sostenibilitat, d'acord amb criteris comparables i internacionalment reconeguts, fet que ha d'afavorir la transparència corporativa, la reputació de l?empresa i la confiança en la pròpia economia.
3. Cal evitar que una empresa es pugui atribuir mèrits de RSE de manera enganyosa o fraudulenta. Els ciutadans han d'estar ben informats i sensibilitzats per facilitar que introdueixin criteris responsables de compra.
4. La Responsabilitat Social afecta totes les organitzacions: empreses, administracions, entitats sense ànim de lucre. I cal desenvolupar-la amb el compromís corporatiu de cadascuna, la creació de valor i l'orientació estratègica en cada cas i la recerca d'oportunitat col·laboratives entre tots. No des d'una visió merament fiscalitzadora.
5. La pròpia Administració Pública s'ha d'aplicar mesures de RS, dotant-les també d?un caràcter estratègic, i avançar en els criteris de Compra Pública Sostenible.
6. Foment de la Inversió Socialment Responsable, i aplicació i transparència en els Plans de Pensions.
7. Diferenciar les línies d'acció que s'han d'emprendre amb caràcter de regulació i les que han de ser de foment. Fomentar mesures que facin progressar la Prevenció dels Riscos Laborals per vies legals. Fomentar mesures com la conciliació de la vida laboral i familiar des del foment entenent que forma part de les noves polítiques d?empresa.
8. Mesures especials de control al voltant del comerç internacional i la globalització de les cadenes de producció i proveïment, amb col·laboració amb els organismes de governança mundial i altres parts implicades com les ONG.
9. Promoure, facilitar i incentivar la RSE especialment entre les Pimes.
10. Promoure la sensibilització de les empreses en el context de la competitivitat i la internacionalització de les empreses, i la importància creixent de la gestió dels actius intangibles en la gestió estratègica de les empreses en la Societat del Coneixement i la Nova Economia.

0 comentaris: