20.9.13

Creat el Tribunal Català de contractes del Sector Públic

Es crea el Tribunal Català de contractes del Sector Públic, es tracta d’un òrgan de caràcter col·legiat format per tres membres, que ha de donar resposta als recursos interposats en matèria de contractació pública.
Fins ara l’organisme encarregat de la tramitació i resolució de recursos en matèria de contractes del Sector públic era l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals (OARCC).

L’OARCC es tractava d’un òrgan de caràcter unipersonal, amb la transformació d’aquest organisme en el Tribunal Català de contractes del Sector Públic, passa a ser un òrgan de caràcter col·legit format per tres membres, amb els càrrecs de President i dos vocals.

Aquesta transformació estaria dintre de les 51 mesures en matèria de transparència i regeneració democràtica. En concret, la creació el Tribunal reforça les garanties de control i transparència en matèria de contractació pública de les administracions catalanes.

El tribunal es tracta d’un òrgan de caràcter especialitzat, que exerceix les seves funcions amb independència, objectivitat i imparcialitat. Per tant, no està subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a cap tipus d’instruccions de els entitats públiques afectades.

Les competències del nou Tribunal Català de contractes del Sector Públic, són les que segueixen:
  • Resolució de recursos especials en matèria de contractació pública
  • Decisió sobre les mesures provisionals que hagin estat sol·licitades
  • Resolució de qüestions de nul·litat, relacionades amb supòsits excepcionals de nul·litat contractual.
Autor: Mireya Ponce Sastre
Entitat redactora: Suport Associatiu - Jurídic
Font:  www.xarxanet.org
 

0 comentaris: