2.8.11

Diferència entre ètica i moral

[ca] L’ètica és filosofia moral, és a dir, reflexió criticoracional sobre la moral. Les morals són vivències quotidianes, fets abordables per la sociologia, la història, la psicologia... però la filosofia moral, l’ètica, no es limita a constatar els fets, sinó que es pregunta, més enllà de la seva vigència, per la seva validesa. En efecte, l’ètica no col·lecciona les diferents morals de la història en un afany merament descriptiu o sintètic, sinó que s’interroga sobre si les morals són legítimes, si tenen raó de ser.

La pregunta específicament moral és què haig de fer, i la resposta és una acció (hàbits, costums). La pregunta específicament ètica és per què ho he de fer, i la resposta és, situant-se en un grau d’aprofundiment més gran, un argument. El perquè és una pregunta per a la fonamentació dels costums, de les morals, és una pregunta per la seva raó de ser.

[es] La ética es filosofía moral, es decir, reflexión criticoracional sobre la moral. Las morales son vivencias cotidianas, hechos abordables por la sociología, la historia, la psicología... pero la filosofía moral, la ética, no se limita a constatar los hechos, sino que se pregunta, más allá de su vigencia, por su validez. En efecto, la ética no colecciona las diferentes morales de la historia en un afán meramente descriptivo o sintético, sino que se interroga sobre si las morales son legítimas, si tienen razón de ser.

La pregunta específicamente moral es qué debo hacer, y la respuesta es una acción (hábitos, costumbres). La pregunta específicamente ética es por qué lo tengo que hacer, y la respuestaes, situándose en un grado de profundización, un argumento. El porqué es una pregunta para la fundamentación de las costumbres, de las morales, es una pregunta por su razón de ser.

Extret/Extraído de: Román Maestre, BegoñaÈtica en els serveis socials. Professions i organitzacions. Departament d’Acció Social i Ciutadania II. Títol III. Col·lecció: Papers d'acció social; 7