19.8.11

CSR & multilingualism on the knowledge economy in a symposium in Belfast

[ca][es][en]

[ca] EUNoM

La Queen’s University de Belfast organitza un simposi EUNoM (Xarxa d'Universitats Europees sobre Multilingüisme) sobre:

"El multilingüisme en l'economia del coneixement: els mercats de treball revisats, i la responsabilitat social corporativa"
Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global, hi ha estat invitat a presentar una ponència sobre Responsabilitat Social de les Empreses i Llengua.

Aquest simposi té el següent fonament:

La producció en la societat industrial es va basar en el taylorisme i els treballadors es mantenien separats l'un de l'altre, però l'economia del coneixement (KE) s'estructura al voltant de la centralitat de la comunicació, gràcies a la qual es genera el coneixement. En conseqüència, aquest tema es centrarà en la relació fonamental entre l'aprenentatge i les exigències d'una economia en la qual el llenguatge és una característica central. L'economia del coneixement es recolza fermament en el desenvolupament de les comunitats de pràctica, on el sentit comú és fonamental per a la generació de coneixement. També hi ha arguments sobre com treballar amb diferents idiomes i cultures és propici per a la promoció de l'aprenentatge reflexiu associats amb la integració de característiques simbòliques de la diversitat lingüística i com es relaciona amb el sentit comú. El paper de les universitats en la posada en marxa d'aliances del tipus Triple Hèlix en la nova economia serà discutit, donada la varietat d'experiències reunides.

Si esteu interessats a presentar una ponència en aquesta conferència, si us plau poseu-vos en contacte amb: Dr Eugene McKendry - e.mckendry @ qub.ac.uk


[es] EUNoM

La Queen 's University de Belfast organiza un simposio EUNoM (Red de Universidades Europeas sobre Multilingüismo) sobre:

"El multilingüismo en la economía del conocimiento: los mercados de trabajo revisados, y la responsabilidad social corporativa"

Josep Maria Canyelles, experto en RSE y promotor de Responsabilitat Global, ha sido invitado a presentar una ponencia sobre Responsabilidad Social de las Empresas y Lengua.

Este simposio tiene el siguiente fundamento:

La producción en la sociedad industrial se basó en el taylorismo y los trabajadores se mantenían separados el uno del otro, pero la economía del conocimiento (KE) se estructura en torno a la centralidad de la comunicación, gracias a la que se genera el conocimiento. En consecuencia, este tema se centrará en la relación fundamental entre el aprendizaje y las exigencias de una economía en la que el lenguaje es una característica central. La economía del conocimiento se apoya firmemente en el desarrollo de las comunidades de práctica, donde el sentido común es fundamental para la generación de conocimiento. También hay argumentos sobre cómo trabajar con diferentes idiomas y culturas es propicio para la promoción del aprendizaje reflexivo asociados con la integración de características simbólicas de la diversidad lingüística y cómo se relaciona con el sentido común. El papel de las universidades en la puesta en marcha de alianzas del tipo Triple Hélice en la nueva economía será discutido, dada la variedad de experiencias reunidas.
Si está interesado en presentar una ponencia en esta conferencia, por favor póngase en contacto con: Dr. Eugene McKendry - e.mckendry@qub.ac.uk

[en] EUNoM

The Queen’s University of Belfast is organising a EUNoM (European Universities Network on Multilingualism) symposium on:

Multilingualism in the knowledge economy: labour markets revisited, and corporate social responsibility

Josep Maria Canyelles, expert in CSR and promoter for Responsabilitat Global, has been invited to present a paper on Corporate Social Responsibility and language.

This symposium has the following rationale:

Production in the industrial society relied on Taylorism and kept workers separate from one another, but the knowledge economy (KE) is structured round the centrality of communication, thanks to which knowledge is generated. Consequently, this topic will focus on the key relationship between learning and the demands of an economy in which language is a central feature. The KE rests firmly on the development of communities of practice, where shared meaning is central to knowledge generation. There are also arguments about how working across languages and cultures is conducive to the promotion of reflexive learning associated with integrating symbolic features of linguistic diversity and how it relates to shared meaning. The role of the universities in the operationalisation of Triple Helix-type partnerships in the emerging economy will be discussed, given the varied experiences brought together.

If you are interested in presenting a paper at this conference please contact: Dr Eugene McKendry - e.mckendry@qub.ac.uk