11.6.11

Patró: porta, aporta... o porta!

A les entitats sense ànim de lucre, tant si ens referim a associacions com a fundacions, hi ha una categoria de voluntaris molt singulars. Es tracta dels que assumeixen les responsabilitats de govern de l'entitat.

Les persones que integren les juntes directives de les associacions o els patronats de les fundacions són càrrecs voluntaris, en el sentit de no obligatoris, però també són posicions de voluntariat, en el sentit de compromís no retribuït portat a terme al servei de la societat i sense esperar res a canvi.

Entre les seves funcions està la d'assegurar el bon govern, les línies estratègiques, els valors, però en moltes ocasions també la de contribuir a captar finançament. No sempre és així perquè hi ha entitats amb una estructura professional que tenen molt estructurada aquesta funció.

En tot cas, el nivell de govern sempre ha d'aportar alguna cosa, ja sigui coneixement, contactes, visió, o fins i tot sentit comú. El que no és bo per a les organitzacions és la presència de persones que figurin però no aportin cap valor, ja sigui perquè es limiten a assentir sense sentit crític o plena assumpció de les responsabilitats, o de vegades fins i tot per no assistència a les reunions.

En el cas de les fundacions és més acusat el risc ja que, de vegades, no és tant una actitud personal sinó un model de patronat, on tothom ja s'hi troba bé i on tot plegat respon a un mer formulisme. Les estructures de gestió haurien d'ajudar a conformar un patronat més proactiu i el mateix patronat hauria d'avançar vers la major autoexigència. Altrament l'entitat no disposa d'un bon govern, poden assentar-se els vicis organitzatius, pot perdre's visió, es pot incórrer en riscos extrems com s'han viscut en algunes fundacions.

Una expressió contundent però il·luminadora és "Patró: porta, aporta... o agafa la porta!". És dir, porta'ns algú, fes una aportació de diners o coneixement, o encantat d'haver-nos conegut.
  • Aportar vol dir posar cadascú la part que li correspon a la societat de la qual és membre. Un patró hauria d'aportar alguna cosa, coneixement, recursos, donar diners...
  • Portar vol dir fer arribar una cosa en un lloc. Un patró hauria de facilitar que algunes coses arribessin a l'organtizació, facilitant els contactes, aportant empreses...
  • Porta! és una expressió que convida a agafar el camí de la porta i marxar.  
En el món anglosaxó es fa servir l'expressió "Give, get or get away", dóna, aconsegueix o marxa.

0 comentaris: