7.10.10

R+D+I també és RSE

Sovint quan mostrem bones pràctiques en matèria d'RSE ens agrada emfasitzar que l'R+D+I també en forma part. Per a molta gent sol ser una sorpresa prendre aquest punt de vista, però facilita molt la comprensió de què és l'RSE i la superació de certs tòpics. Efectivament, una empresa que no inverteixi en el seu futur, que no  disposi de línies de desenvolupament, innovació, no podrà garantir la seva pervivència, cadascú per descomptat segons sigui adequat a les característiques del seu sector.

No innovar, no desenvolupar, entès com dilapidar els beneficis d'avui sense preparar la competitivitat futura és l'equivalent empresarial del conte de la formiga i la cigala. L'empresa que integri uns valors d'RSE ha de posar els mitjans per a garantir la sostenibilitat empresarial, i per tant, la capacitat de continuar creant en el futur una riquesa que revertirà en el territori, com també el manteniment o augment dels llocs de treball.

Portada aquesta anàlisi als territoris, un país que generi R+D i que innovi estarà gestionant millor la seva RS com a territori, el concepte de Territori Socialment Responsable. No estarà creant la riquesa per a les generacions futures, no estarà invertint en models d'economia més sostenible...

Per això, sempre hem lamentat la manca d'esforç públic i privat en R+D, fet que pot tenir conseqüències letals per a l'economia del país a uns anys vista. A pesar d'aquesta preocupació, que es veu ara incrementada per la crisi i les mesures governamental, no podem deixar de fer referència a les dades que ens indiquen que han augmentat molt les patents europees d'empreses catalanes.

CATALUNYA TRIPLICA EL NOMBRE DE PATENTS EUROPEES
 17/09/2010 | Autor: Observatori de la Recerca (OR-IEC)
Eurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2006, els territoris de llengua i cultura catalanes han triplicat el nombre de patents, fins arribar a l’1,1% del total de la Unió Europea (UE) (any 2006). Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres catalanes entre la mitjana espanyola i l’europea.
S’han actualitzat els informes de MERIDIÀ sobre sol·licituds de patents publicades a l’EPOcorresponents al període 1996-2006. Les dades es poden consultar per diferents indicadors (patents totals, patents per milió de població activa, patents per milió d’habitants) i per codis de laClassificació Internacional de Patents (CIP), tant en l’àmbit regional (Catalunya, Illes Balears i País Valencià) com en l’àmbit estatal (membres de la Unió Europea).
Per analitzar les dades cal tenir en compte dues consideracions metodològiques:
- La informació per regions es publica amb un retard de 4-5 anys.
- La distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord al país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències, fet que explica el fraccionament en decimals.
En el període 1996-2006, Catalunya ha sol·licitat a l’EPO 3.832,7 patents (39,2% del global estatal), les Illes Balears 69,7 (0,7%) i el País Valencià 888,8 (9,1%). Per tant, Catalunya és capdavantera a l’Estat espanyol i gairebé ha triplicat el nombre de sol·licituds, amb un ritme de creixement comparable al de les Illes Balears i del País Valencià. Respecte al conjunt d’Espanya, les sol·licituds de patents de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, s’han mantingut per sobre del 45%, mentre que el percentatge en relació a la UE s’ha duplicat (del 0,6% de l’any 1996 fins al 1,1% de l’any 2006).
En general, les seccions de la CIP que concentren més sol·licituds de patents són les seccions A (Necessitats corrents de la vida) i B (Tècniques industrials diverses; transport). Als territoris de llengua i cultura catalanes també predominen, quantitativament, les sol·licituds d’aquestes seccions. Malgrat això, el percentatge més elevat respecte les sol·licituds totals d’Espanya correspon a altres apartats de la CIP: a Catalunya i les Illes Balears destaca la secció A i D (Tèxtils; paper) amb uns percentatges mitjans, respectivament, del 44,8% i 51,2%, per Catalunya, i 1,5% i 5,2%, per les Illes Balears. Al País Valencià predomina la secció E (Construccions fixes) amb un percentatge mitjà del 14,1%.
Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EPO o l’apartat de patents de MERIDIÀ, que inclou també informació sobre les sol·licituds a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). També podeu accedir al servei de Cerca de MERIDIÀ per obtenir informació per paraula clau. Font: www.iec.cat