24.10.10

Memòria anual del Campus for Peace

[ca] Des del Campus per la Pau, fan arribar la memòria anual en format pdf, que inclou un article de Josep Maria Canyelles
[es] Desde el Campus por la Paz, hacen llegar la memoria anual en formato pdf, que incluye un artículo de Josep Maria Canyelles
[en] The Campus for Peace is pleased to send his annual report in PDF format, which includes an article by Josep Maria Canyelles

[ca] L’RSE, a la universitat

Les universitats han de situar l’ètica al centre de l’activitat professional i l’activitat econòmica. I la manera de donar resposta a aquesta expectativa de la societat –avui necessària per raons de sostenibilitat– és mitjançant la responsabilitat social (RSE) que algunes empreses incorporen. Les que hi opten són organitzacions dinàmiques que saben integrar aquest enfocament de gestió com un procés de millora contínua i que saben convertir el diàleg amb els grups d’interès en una oportunitat per desenvolupar coneixement i generar confiança, dos actius fonamentals en les organitzacions del segle XXI. Els bons professionals han après també que la gestió de la seva reputació professional és un actiu fonamental de la seva carrera.

Col·laboro amb la UOC des del 2007 amb el curs RSE, una aposta per la creació de valor en les pimes, que forma part de la programació de la Universitat Oberta d’Estiu i la d’Hivern. S’imparteix en català i en castellà i té estudiants propis però també d’empreses i administracions. Al curs, hi portem dos convidats: un expert en polítiques públiques de RSE i un empresari d’una pime compromesa, fet que facilita que els participants puguin “tocar” de prop una realitat que sovint sorprèn per la seva dimensió estratègica i integrada. A més, també hem introduït l’RSE dins els programes de direcció general (PDG), amb un seminari, o en altres formacions a mida com el màster de Comerç, en què l’RSE forma part dels continguts d’innovació.

Josep Maria Canyelles, promotor de ResponsabilitatGlobal.com
Curs RSE, una aposta per la creació de valor en les pimes: www.uoc.edu/uode/uoe/responsab_empresa_presentacion.html

[es] La RSE, en la universidad

Las universidades deben situar la ética en el centro de la actividad profesional y la actividad económica. Y la manera de dar respuesta a esta expectativa de la sociedad –hoy necesaria por razones de sostenibilidad– es mediante la Responsabilidad Social (RSE) que incorporan algunas empresas. Las que optan por ella son organizaciones dinámicas que saben integrar este enfoque de gestión como un proceso de mejora continua y convertir el diálogo con los grupos de interés en una oportunidad para desarrollar conocimiento y generar confianza, dos activos fundamentales en las organizaciones del siglo XXI. Los buenos profesionales saben también que la gestión de su reputación es un activo fundamental de su carrera.

Colaboro con la UOC desde 2007 con el curso Responsabilidad social en la empresa. Una apuesta por la creación de valor en las pymes, que forma parte de la programación de la Universidad Virtual de Verano y la de Invierno. Se imparte en catalán y en castellano y tiene estudiantes propios pero también interesados de empresas y de administraciones. En el curso participan dos invitados: un experto en políticas públicas de RSE y un empresario de una pyme comprometida, lo que facilita que los participantes puedan “tocar” de cerca una realidad que a menudo sorprende por su dimensión estratégica e integrada. Asimismo, hemos introducido la RSE en los programas de dirección general (PDG), con un seminario, o en otras formaciones a medida como el máster de Comercio, en las que la RSE forma parte de los contenidos de innovación.

Josep Maria Canyelles, promotor del think tank ResponsabilitatGlobal.com
Curso RSE, una apuesta por la creación de valor en las pymes: www.uoc.edu/uode/uoe/responsab_empresa_presentacion.html

[en] CSR at the university

Universities must place ethics at the core of their professional and economic activity. And the way to respond to society’s expectations – which is necessary today for reasons for sustainability – is through Corporate Social Responsibility (CSR), which some companies are already implementing. The ones that do are dynamic organisations that are capable of integrating this management approach as a process of constant improvement and know how to turn the dialogue with their stakeholders into an opportunity to develop knowledge and inspire trust, two fundamental cornerstones of 21st century organisations. Good professionals have also learned that managing their professional reputation is a core asset in their career.

I have been teaching at the UOC since 2007 in its course on CSR, a commitment to create value in SMEs, which is part of the Virtual Summer School and the Virtual Winter School. It is taught in Catalan and Spanish, and it has in-house students as well as people from companies and administrations who are interested in the topic. Two guests are invited to the course, an expert in public CSR policies and a businessperson from a committed SME. This helps participants gain firsthand experience with a reality whose strategic and integrated dimension often surprises them. Furthermore, we have introduced CSR into the general management programmes through a seminar, or into other custom training programmes like the Master’s in Trade, in which CSR is part of the innovative contents.

Josep Maria Canyelles, Promoter of the think tank ResponsabilitatGlobal.com
Course on CSR, a commitment to create value in SMEs:
www.uoc.edu/uode/uoe/responsab_empresa_presentacion.html