6.6.10

La nova comunicació bancària a Itàlia: de la transparència administrativa a la transparència lingüística

Daniele Fortis ha publicat un article titulat "La nuova comunicazione bancaria in italia: dalla trasparenza amministrativa alla trasparenza linguistica", del qual us n'oferim un resum i l'accés a l'article sencer:
La Banca d’Italia ha emès recentment una normativa nova en matèria de «transparència de les operacions i dels serveis bancaris i financers » i de «correcció de les relacions entre intermediaris i clients». A més d’establir un seguit d’obligacions de caràcter administratiu i organitzatiu adreçades a la banca, la nova regulació també conté —i això representa una novetat de rellevància indubtable— prescripcions de naturalesa lingüística: imposa l’ús d’un llenguatge clar i comprensible en la documentació adreçada als clients, i també dicta una sèrie de criteris per redactar els textos. Aquest article, després d’emmarcar breument i de manera general la nova reglamentació, se centra en les normes relatives al llenguatge. Després d’exposar les indicacions de la Banca d’Italia quant a la redacció, i d’inserir-les en el context d’iniciatives anàlogues tant italianes com estrangeres (totes més o menys pertanyents a l’anomenat plain language movement), aquest estudi analitza críticament l’enfocament adoptat, evidenciant-ne els límits i els punts forts, a la llum de la recerca en matèria de lingüística aplicada, d’escriptura i de planificació lingüística. Es dedica una àmplia reflexió a examinar els obstacles que previsiblement s’interposen en l’èxit de la normativa promulgada, recognoscibles en part en els límits intrínsecs dels instruments adoptats, que amenacen de frenar-ne l’eficàcia en el vessant jurídic o bé en el lingüístic i comunicatiu; i, en part, en raons socials i psicològiques, és a dir, en les actituds i les percepcions respecte al llenguatge que caracteritzen la “comunitat discursiva” bancària i que la fan esdevenir poc inclinada a modificar les pròpies modalitats comunicatives institucionalitzades.
Revista de Llengua i Dret , Núm. 53, Juny 2010
Arxiu en l'idioma original: italiano.pdf  
Font

0 comentaris: