18.4.10

Bonus-malus

Ha sortit publicat el Reial Decret 404 / 2010 pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. (El conegut "bonus-malus").

Per raons òbvies creiem molt interessant, per a les empreses, l'aplicació d'aquest RD del qual us n'oferim un resum per a una millor comprensió.

S'estableix en aquest RD:

 • Un període d'observació que s'inicia el 01.01.2009.
 • Les empreses tenen com a màxim 4 anys per cotitzar (període d'observació), com a mínim 5.000 € per contingències professionals.
 • Un cop l'empresa ha cotitzat 5.000 €, pot demanar una bonificació com a màxim del 5% (10% en cas d'haver cobrat l'incentiu en el període immediatament anterior) del volum total de cotitzacions per contingències professionals, amb el límit de la quantia invertida en millores en equips, instal.lacions o procediments que puguin contribuir a la disminució dels riscos professionals durant el període d'observació.
 • Com requisits addicionals s'estableixen:


 1. L'empresa ha d'estar al corrent de pagament en les cotitzacions socials.
 2. No sobrepassar els límits dels índexs sinistralitat general i extrema, establerts en una Ordre TIN complementària.
 3. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus de la LISOS.
 4. Omplir el formulari que s'adjunta a aquest Reial Decret, sobre assumpció per l'empresa dels requisits bàsics en PRL.
 5. Acreditar haver realitzat, com a mínim, dues de les cinc accions que es regulen en el Reial Decret. (Millores en PRL més enllà del que legalment exigible).


 • Com a norma general, els delegats de prevenció o comitè de seguretat i salut han d'expressar la seva conformitat al que declara l'empresa, mitjançant certificació de l'administrador, consell d'administració o òrgan de govern equivalent.
 • Per a aquelles empresa que no arriben en el període d'observació de 4 anys, que es inicial el 01.01.2009 els 5.000 € de cotització, podran obtenir un incentiu de 250 € (500 € si en el període d'observació immediatament anterior ja van ser bonificades) amb el límit de la quantia invertida en millores en equips, instal.lacions o procediments que puguin contribuir a la disminució dels riscos professionals durant l'esmentat període d'observació. Aquestes empreses han de reunir els requisits 1, 3,4 anteriors i acreditar han efectuat una de dues accions possibles de millores més enllà del que legalment exigible en PRL.
 • Per demanar el cobrament, s'haurà de presentar sol·licitud i documentació adjunta assenyalada en els punts anteriors davant la Mútua com a màxim fins al 15/05.
 • La Mútua comprovarà si reuneixen els requisits, emetent informe-proposta no vinculant (en un sentit o un altre) a la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, que emetrà resolució acceptant o no l'abonament de l'incentiu.
 • En cas de acceptar el pagament, la Mútua realitzarà una transferència per la quantia que determini la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social al compte corrent de l'empresa beneficiària.
 • No s'estableix en la norma cap penalització concreta en cas de sinistralitat per sobre de la mitjana.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que pugui sorgir.
Mercè Espinosa www.mers.es

Reial Decret

0 comentaris: