6.4.10

Ajuda al Desenvolupament i RSE

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta una esmena al Projecte de llei del fons per a la promoció del desenvolupament (FONPRODE) en què demana al Govern que creï, en el termini d’un any, un consell de savis que analitzi la responsabilitat social de les empreses (RSE) espanyoles als països beneficiaris de l’ajuda oficial al desenvolupament.

Per a Carles Campuzano, redactor de l’esmena, l’objectiu final és “incorporar clarament la perspectiva de la responsabilitat social de les empreses a la política de desenvolupament i promoure un major compromís de les empreses per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.” Aquest Consell, entre altres funcions, hauria d’elaborar un informe anual sobre els impactes reals i potencials de les activitats empresarials espanyoles en el desenvolupament econòmic, social i cultural als països beneficiaris de l’ajuda oficial al desenvolupament, i sobre el seu grau d’implementació de la responsabilitat social de l'empresa.

Font Diario Responsable, 22/03/2010 www.diarioresponsable.com

En aquest mateix sentit, reproduïm una notícia amb continguts relacionats:

LES EMPRESES ESPANYOLES A L’AMÈRICA LLATINA: Les empreses espanyoles no són valorades com a líders en qüestions de responsabilitat social a l’Amèrica Llatina, tot i que sí que s’identifica Espanya com un país avançat en aquesta matèria, segons ho revela l’informe “Valoración de la responsabilidad social de las empresas españolas en América Latina”, presentat per l’Observatori de RSE i finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Una altra de les conclusions de l’estudi, que reflecteix la percepció de la societat sobre la RSE de les empreses espanyoles a l’Argentina, el Brasil, Xile, Mèxic i el Perú, és que hi ha una percepció de “doble estàndard” en el comportament social i ambiental de les empreses espanyoles “accentuat”, en alguns casos, per conflictes puntuals entre empreses i governs de la regió. Així mateix, revela que les empreses espanyoles han de millorar respecte de la protecció dels drets dels consumidors, atès que a l’Amèrica Llatina és un aspecte essencial que n’influeix la imatge. També han de millorar el seu comportament social amb relació al respecte dels treballadors. “Si les empreses espanyoles volen ser percebudes per la societat com a socialment responsables, han de realitzar esforços importants per assegurar la participació dels treballadors i el reconeixement dels seus drets fonamentals”, assenyala l’estudi. A més, aquest document subratlla que hi ha una percepció d’inacció o de deteriorament ambiental que afecta de manera “molt significativa” la imatge d’aquestes empreses. En aquest sentit, denuncien la “manca de control” en qüestions mediambientals per part d’autoritats governamentals. Per aquest motiu, la societat comença a sol·licitar una major implicació de l’Estat en la gestió directa de serveis públics, especialment els vinculats amb els recursos naturals i l’energia. També consideren que hi ha un consens pronunciat sobre la necessitat que les empreses espanyoles millorin el seu comportament en la lluita contra la corrupció. (RSE, DL, MA), EP, 10/03/2010


(extret del Butlletí Empresa i Drets Humans)