1.7.09

El Congrés aprova una Resolució per promoure l'RSE

Tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats han aprovat una Resolució per la qual han sol·licitat al Govern que promogui la Responsabilitat Social de les Empreses en l'Administració Pública. El text conté 11 punts i el 6 i el 7 contenen referències molt precises al Consell Estatal de l'RSE, en els quals els compromisos del Govern queden vinculats als informes previs del Consell Estatal.

El portaveu del Grup Socialista, Ramón Jáuregui, va comentar durant la seva presentació, que "les empreses o són responsables o altrament seran expulsades del mercat". A més, va valorar que la responsabilitat social no mor amb la crisi, sinó "que desapareix el màrqueting social i l'acció social, perquè l'RSE ha d'estar immersa en l'estratègia de les empreses".

Les propostes que contenen el text, presentades pel Grup Socialista i el Grup Mixt (BNG) són les següents:


1. Tenir en compte les recomanacions que, adreçades a les administracions públiques, es recullen en el Llibre Verd i en l'Informe aprovat al Congrés per promoure la Responsabilitat Social de les Empreses

2. Impulsar una gestió socialment responsable de les administracions públiques mitjançant actuacions que afavoreixin la transparència, la cultura del treball que crea valor en el si de l'Administració Pública, la conciliació de la vida laboral personal i familiar dels empleats públics (ja recollit en la nostra regulació legal en el Pla Concilia) la reducció d'emissions de CO2, la contractació de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió, la reducció de la temporalitat i la incorporació de clàusules socials i ambientals en els concursos i contractes públics, a l'empara de la nova llei de contractes del sector públic.

Es recomana, als òrgans de contractació, en tot l'àmbit de l'Administració General de l'Estat l'adopció de manera decidida de mesures favorables a les persones amb discapacitat previstes en l'esmentada Llei i en particular:

- L'establiment de l'obligació de dedicar a l'execució del contracte, sempre que sigui possible, un cert nombre de treballadors amb discapacitat. (article 102, llei 30/2007)

- La preferència de l'adjudicació dels contractes a les empreses que, en igualtat de les altres condicions, acreditin major percentatge de persones amb discapacitat. (disposició addicional 6a, llei 30/2007)
- La reserva de l'adjudicació de determinats contractes a favor de centres especials d'ocupació. (disposició addicional 7a, llei 30/2007)

3. Elaborar, en col·laboració amb les organitzacions representatives de la discapacitat, un manual de bones pràctiques de contractació pública socialment responsable, que pogués servir de guia pràctica per a tots els òrgans de contractació de totes les administracions públiques.

4. Enfortir la cultura d'un consum responsable que ajudi a fer més partícips els ciutadans com a consumidors, per a demandar béns i serveis que siguin produïts sota criteris de responsabilitat social empresarial.

5. Incorporar els grans reptes de la lluita contra la pobresa, objectius del Mil·lenni i respecte als Drets Humans, des de la perspectiva de les pràctiques socialment responsables, a les empreses espanyoles en les seves actuacions internacionals, especialment en aquells supòsits que siguin beneficiàries de programes d'ajuda a la internacionalització.

6. Afavorir la inversió socialment responsable (ISR), tant en el sector privat com en el públic i, especialment en aquest darrer cas, propiciar la consideració dels aspectes socials i ambientals. En aquest sentit el Govern presentarà abans de final d'any un programa d'actuació específic, amb base a les recomanacions o propostes que, en aquest sentit, li faci el Consell Estatal de l'RSE.

7. Fomentar la transparència empresarial mitjançant la incorporació a les empreses de la informació que fan a través de la triple memòria: econòmica, social i ambiental. Respecte a les empreses que cotitzen en Borsa, el Govern, en col·laboració amb la CNMV i previ informe del Consell Estatal de l'RSE, presentarà abans de final d'any un estudi sobre la necessitat o no de regular la informació que ha de contenir l'esmentada triple memòria.

8. Potenciar el diàleg de tots els grups d'interès relacionats amb l'RSE, a través del Consell Estatal.

9. Afavorir l'expansió cultural, educativa i formativa de l'RSE, introduint continguts del desenvolupament sostenible i de l'RSE, en els diferents nivells educatius.

10. Promoure accions de Responsabilitat Social de les empreses en el desenvolupament de la igualtat entre les dones i els homes, en el marc de l'establert en la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones (prenent com a base l'article 73) i promoure el compliment dels plans d'igualtat per empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors i dels plans voluntaris per a la resta de les empreses en base a allò establert en l'article 45 de l'esmentada llei.

11. Afavorir i coordinar en el seu cas, les polítiques autonòmiques de suport a l'RSE, entenent que la tasca dels governs autonòmics en aquesta matèria és important.