23.1.09

Jornada La situació econòmica Global. A la recerca d’uns criteris ètics

La Facultat de Teologia de Catalunya, a través del Seminari de Doctrina i Acció social de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, organitza els dies 9 i 10 de febrer de 2009 una Jornada entorn de La situació econòmica global. A la recerca d’uns criteris ètics.

Amb aquestes sessions vol contribuir a l’anàlisi ètica de la problemàtica econòmica present, en el marc de la Doctrina Social de l’Església.

“El desenvolupament de les finances, les transaccions de les quals han superat de llarg, en volum, les reals, corren el risc de seguir una lògica cada vegada més autoreferencial, sense cap connexió amb la base real de l’economia.” (CDSE 368)

“Una economia financera que sigui un fi per a si mateixa està destinada a contradir les seves finalitats, atès que es priva de les pròpies arrels i de la pròpia raó de ser, és a dir, del seu rol originari i essencial de servei a l’economia real i, en definitiva, de desenvolupament de les persones i de les comunitats humanes.” (CDSE 369)

PROGRAMA

Dilluns, 9 de febrer
19.00 Inauguració: Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller
de la Facultat
Intervenció del Dr. Antoni Babra (FTC-SEDASE)
19.10 La situació econòmica global
Ponents:
Sr. Michel Camdessus (Governador honorari del Banc de França)
Sr. Ricard Fornesa (President de Criteria Caixa Corp)
20.20 Pausa
20.30 Diàleg entre els ponents.
Moderador: Dr. Carlos Losada (Director General d’ESADE)
21.15 Cloenda

Dimarts, 10 de febrer
19.00 Intervenció del Dr. Joan Costa (FTC-SEDASE)
19.10 A la recerca d’uns criteris ètics
Ponents:
Dr. Joaquim Muns (Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona)
Dr. Antonio Argandoña (Professor del Departament d’Economia de l’IESE Business School)
20.20 Pausa
20.30 Diàleg entre els ponents.
Moderador: Dr. Ramon Ollé (President executiu de la Business Engineering School La Salle, URL)
21.15 Cloenda: Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la
Facultat


Veure pdf